ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 039-513461 , 039-513462   หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน  039-513463                                                                                         วิสัยทัศน์ (Vision) : โครงสร้างพื้นฐานที่ดี การศึกษาตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ โปร่งใสการพัฒนา ชาวประชามีสุข


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/06/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
1,856
เดือนที่แล้ว
1,856
ปีนี้
8,869
ปีที่แล้ว
17,740
ทั้งหมด
59,505
ไอพี ของคุณ
34.204.166.236
4
รับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ( Tambon Smart Team),องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
02 กันยายน 2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
07 กรกฎาคม 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น นามะขาม-วังห้าง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.36017) (เข้าร่วมโครงการ CoST),องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
01 กรกฎาคม 2563

เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ อบต. สะตอ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

แบบวัดความรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

15 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

เปลี่ยนเป็น 039-513461 

            039-513462

หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน

             039-513463

04 ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

เปลี่ยนเป็น 039-513461 

            039-513462

หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน

             039-513463

04 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
04 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
30 กันยายน 2562

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

ฐานข้อมูลหมู่บ้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพตำบลสะตอ

05 กรกฎาคม 2562

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
21 มิถุนายน 2562

การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

          ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดรับสมัครคนพิการ อายุระหว่าง15-40 ปี ที่มีลักษณะความพิการ 6 ประเภท ได้แก่ 

1. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

3. ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม

4. ความพิการทางสติปัญญา

5. ความพิการทางการเรียนรู้

6. ความพิการทางออทิสติกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ

          เข้ารับการฝึกอาชีพโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 

1.หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 2.หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ 3.หลักสูตรช่างเย็บหนัง 4.หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า

(สำหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้ขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3))

           โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมและขอใบสมัคร ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ โทร 039-673073 หรือ กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โทร 02 462 5008 ต่อ 103

 

21 มิถุนายน 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS),องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์...การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาชนผู้ที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในด้านต่างๆ เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภท, ผู้ที่มาชำระภาษีประเภทต่างๆ, ผู้ที่เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างกับ อบต.สะตอ,ผู้ปกครองที่รับเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด ฯลฯ สามารถทำแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจได้ที่ช่องทาง https://itas.nacc.go.th /go/eit/lxbhdq และทาง QR code smilesmilewink

01 พฤษภาคม 2562

ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตราด,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th

            ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๑ (คลองสะตอ) รพ.สต.ตำบลสะตอ รพ.สต.บ้านคลองปุก โรงเรียนสะตอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนวัดตาพลาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. OTOS อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอ เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในห้วงระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด (สนามหลวง)

30 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
24 มกราคม 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ,sator.go.th
24 มกราคม 2562

|< << 1 2 34 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 5  (65 รายการ)